Adatvédelmi Nyilatkozat

1. A Nyilatkozat bevezető része (Preambulum)

A Gonda Art & Education Kft.. (a továbbiakban: Szolgáltató) a http://gonda-art-music.hu/ domain néven elérhető, a Gonda Art & Education Kft. tulajdonát képező domain címnek és honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a hang és képhordozók (MC, CD, LP, DVD) interneten történő bemutatása kiskereskedelmi értékesítése és - igény szerint - házhozszállítása a vásárlók részére.

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

2. Fogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.), rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:

2. 1. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

2. 2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése, megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

2. 3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre ( beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.

2. 4. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazási helyétől.

2. 5. Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

2. 6. Nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

2.7 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk nem lehetséges.

2.8 Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Cégnév: Gonda Art & Education Kft.
Székhely: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 122.
Képviselő neve: Gonda László
Elektronikus levélcím: gondaartkft@gmail.com
   
Cégjegyzékszám: 13-09-168708
Adószám: 24853785-2-13
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
Pénzforgalmi jelzőszám: 11707024-20490018

4. Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

5. Az adatkezelés meghatározása és jogalapja

5. 1. Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó azonosító és szállítási, számlázási adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

5. 2. Az adatkezelésre a http://gonda-art-music.hu/ honlapot igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amely hozzájárulás terjedelmét a 6. pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval adják meg.

5. 3. A személyes adatok kezelésére az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Ektv.), valamint a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján.

6. A kezelt adatok köre

6. 1. Felhasználók esetében a honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címet, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A felhasználók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.

6. 2. Regisztrált felhasználók esetében a Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli:

 • Felhasználó név és jelszó
 • E-mail cím
 • Családi név és utónév, cégnév
 • Kiszállítási cím(ek)
 • Számlázási név és cím
 • Telefonszám(ok)

6. 3. A megrendeléshez kapcsolódóan Szolgáltató a megrendeléshez tartozó, az Ön által meghatározott adatokat kezeli.

7. Az adatkezelés célja

7. 1. A személyes adatok kezelésének célja:

 • A Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;
 • A Honlapon történő szerződéskötés és igény szerint a kiszállítás lehetővé tétele;
 • A szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelősségének dokumentálása, számlázás;
 • Illetékteleneknek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
 • A törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

7. 2. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

7. 3. Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie használatával gyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

7. 4. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat – a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában – közvetlen üzletszerzési célra nem használhatja fel.

8. Az adatkezelés időtartama

8. 1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

8. 2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

8. 3. Az adatok törlésére – a felhasználó kérelmére vagy a Szolgáltató által – az Általános Szerződési feltételekben rögzített esetekben és feltételekkel van mód.

9. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

9. 1. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

9. 2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

9. 3. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik.

10. Adatbiztonság

Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

11. A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

11. 1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy kérheti adatai törlését.

11. 2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.

11. 3. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.

11. 4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Gonda Art & Education Kft.
1071 Budapest, Damjanich utca 28/B fsz 4.
Elektronikus levélcím gondaartkft@gmail.com
Telefon: +36 30 9820-228

11. 5. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az gondaartkft@gmail.com e-mail címen.

11. 6. A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján a Szolgáltató fent megadott elérhetőségein gyakorolhatja jogait, valamint jogsértés esetén bírósághoz fordulhat.

12. Elektronikus levélcímek felhasználása

12. 1. Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszabályszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tömeges (tájékoztató vagy reklám-) e-mail küldésére.

12. 2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése és a fórum során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

12. 3. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, illetve az Általános Szerződési Feltételek vagy jelen nyilatkozat változása esetén a változásokra vonatkozó információt a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.

12. 4. A Szolgáltató által üzemeltetett hírlevelek hirdetéseket tartalmazhatnak. Szolgáltató hírlevelet csak a Felhasználó feliratkozása (előzetes, egyértelmű, kifejezett és önkéntes hozzájárulása) esetén küld, amelyre a regisztráció során megadott névvel, lakcímmel és az erre vonatkozó felület kitöltésével (jelölőmező bejelölésével) ad meg. Felhasználó a regisztrációt követően az adminisztrációs felületen, vagy egyéb úton tud feliratkozni a hírlevélre. A hírlevélről a Felhasználó bármikor ingyenesen, indoklás nélkül leiratkozhat a Szolgáltatás adminisztrációs felületén, illetve a hírlevélben jelzett módon.

13. Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.